Dokumentacja

UMOWA OFERTY PUBLICZNEJ

DO KUPNA I SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ INTERNET

Poniższy tekst stanowi Umowę pomiędzy sklepem internetowym, którego serwis znajduje się w Internecie pod adresem https://metfence.eu/, zwanym dalej „Sklepem internetowym”, a użytkownikiem usług sklepu internetowego, zwanym dalej jako „Kupujący” ”, oraz określa warunki zakupu i sprzedaży towarów przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza umowa jest umową oferty publicznej (zgodnie z art. 633, 641 i rozdziałem 63 Kodeksu Cywilnego Ukrainy), jej warunki są takie same dla wszystkich kupujących bez względu na status (osoba fizyczna, osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca).

1.2. W przypadku zaakceptowania warunków niniejszej umowy, tj. oferty publicznej sklepu internetowego, użytkownik staje się Kupującym.

2. Terminy i definicje

2.1. Sklep internetowy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Network West Ukraine”, założona zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, która prowadzi witrynę hostowaną w Internecie pod adresem https://metfence.eu/ 

2.2. Produkt publikowany jest na stronie sklepu internetowego w dziale „Produkty”.

2.3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, otrzymująca informacje ze sklepu internetowego, która składa zamówienia na wyszukanie, montaż i rezerwację towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego lub osoba prawna/przedsiębiorca indywidualny.

2.4. Zamówienie – wypełnione i umieszczone zgłoszenie Kupującego skierowane do Sklepu internetowego w celu wyszukania, montażu i rezerwacji Towaru do dalszego odkupu przez Kupującego.

2.5. Serwis – zbiór stron dostępnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej i modułów oprogramowania połączony z jednym systemem zarządzania zlokalizowanym w Internecie, zawierający wszystkie cechy oferty publicznej w celu wyszukania, uzupełnienia i rezerwacji towarów wybranych przez Kupującego w serwisie.

2.6. Konto osobiste – dostępna dla Kupującego przestrzeń w Serwisie, w której widoczne są jego dane osobowe oraz historia jego zamówień.

3. Przedmiot umowy

3.1. Niniejsza umowa określa kolejność interakcji i warunki usług sklepu internetowego na rzecz Kupującego, w oparciu o jego chęć, chęć i możliwość korzystania z usług wyszukiwania, montażu i rezerwacji towarów, a także chęć świadczenia przez sklep internetowy Kupującego kupującego i zastrzegają je do dalszego zakupu przez Kupującego.

3.2. Sklep internetowy świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi:

3.2.1. Wyszukiwanie, kompletacja i rezerwacja Towarów na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego w Serwisie i potwierdzonego przez Sklep Internetowy;

3.3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż i dostawę Towarów za pośrednictwem usług kurierskich wymienionych na stronie Sklepu internetowego na podstawie zgłoszeń od kupujących umieszczonych na Stronie i potwierdzonych przez sklep internetowy. Ceny Towarów wskazane w Serwisie zawierają koszt usług wyszukiwania, montażu i rezerwacji oraz dostawy towaru Kupującego, chyba że w potwierdzeniu Zgłoszenia zaznaczono inaczej.

3.4. Kupujący wyraża zgodę na warunki niniejszej umowy z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”, co oznacza potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z treścią niniejszej umowy i wyrażenia zgody na jej warunki. Ponadto sprzeciw Klienta na wyrażenie zgody w ten sposób zwalnia Sklep Internetowy z wszelkiej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie warunków niniejszej umowy oraz zastrzega sobie prawo Sklepu Internetowego do jednostronnego anulowania Zamówienia.

4. Zasady pracy z Serwisem

4.1. Kupujący może przeglądać zawartość Serwisu, składać zamówienia, a także korzystać z innych usług.

4.2. Rejestracja jest wymagana w celu uzyskania przez Kupującego dostępu do spersonalizowanych informacji oraz zapewnienia dodatkowych możliwości pracy z Serwisem.

4.3. Podczas rejestracji Kupujący podaje następujące dane:

· Imię Nazwisko

· Numer telefonu

· Adres e-mail

· Hasło

4.4. Kupujący zobowiązuje się do podania odpowiedniej rzeczywistości, dokładnych i kompletnych informacji o sobie. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność informacji pozostawionych przez Kupującego podczas rejestracji i realizacji Zamówienia.

4.5. Po rejestracji w Serwisie Kupujący uzyskuje dostęp do Konta Osobistego.

4.6. Kupujący zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim parametrów dostępu określonych podczas rejestracji. W przypadku podejrzenia przez Kupującego nieuprawnionego wykorzystywania tych parametrów przez osoby trzecie, Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres a.kalyniuk@sitkazahid.com.

4.7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w Serwisie w ramach swojego konta i w jego imieniu.

4.8. Sklep Internetowy ma prawo odmówić Kupującemu korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku, gdy ma powody sądzić, że Kupujący podał nieprawdziwe dane, a także w przypadku nieuczciwego zachowania (np. naruszenia niniejszej umowy, itp.).

4.9. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do działań niezgodnych z prawem i zakazanych. Kupujący w sklepie internetowym wyrażają zgodę na przestrzeganie prawa ukraińskiego i zasad postępowania przyjętych w Internecie, a mianowicie, między innymi, umieszczanie na stronie materiałów o charakterze ekstremistycznym, pornograficznym lub innym, które wpływają i / lub szkodzą honorowi, godności i/lub reputacji biznesowej innych osób oraz naruszania ogólnie przyjętych norm obyczajowych, a także umieszczania informacji reklamowych bez zgody sklepu internetowego.

5. Procedura zamawiania

5.1. Kupujący samodzielnie składa Zamówienie w Serwisie, dodając wybrane Towary do wirtualnego koszyka i klikając przycisk „Złóż zamówienie”.

5.2. Tylko zarejestrowani kupujący mogą składać Zamówienie Towarów.

6. Procedura płatności

6.1. Kupujący dokonuje zakupu Towaru określonego w zamówieniu złożonym w Serwisie, a także płaci za usługi Sklepu internetowego na zasadach uzgodnionych przez strony w potwierdzonym przez Sklep zamówieniu Kupującego:

- na warunkach przedpłaty na konto sklepu internetowego podane w zamówieniu;

- W momencie odbioru Towaru w firmie kurierskiej.

6.2. Całkowity koszt Zamówienia, który obejmuje pełny koszt Towarów i usług Sklepu internetowego, jest równy kwocie do zapłaty i wskazanej w Serwisie w momencie rejestracji oraz w momencie składania Zamówienia.

7. Warunki zwrotu.

7.3. Zwrot towaru odbywa się w sposób przewidziany przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

8. Poufność i ochrona danych osobowych

8.1. Podczas rejestracji w Serwisie Kupujący pozostawia dane osobowe i kontaktowe określone w punkcie 4.3. niniejszej umowy, ale nie ograniczają się do niej.

8.2. Podając swoje dane osobowe w Serwisie podczas rejestracji lub składania Zamówienia, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie (w tym przekazywanie) swoich danych osobowych bez ograniczenia ważności takiej zgody zgodnie z Ustawą Ukrainy „O Ochrona Danych Osobowych” od 01.06. 2010

8.3. Sklep internetowy wykorzystuje otrzymane dane osobowe w celu świadczenia usług określonych w niniejszej umowie w celu promocji usług świadczonych przez sklep internetowy, w tym poprzez zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

8.4. Sklep internetowy zobowiązuje się nie ujawniać informacji otrzymanych od Kupującego. Nie uważa się za naruszenie sklepu internetowego przekazywanie informacji agentom i podmiotom trzecim działającym na podstawie umowy ze sklepem internetowym, w tym wypełnianie zobowiązań wobec Kupującego, a także w przypadkach, gdy ujawnienie takich informacji jest wymagane przepisami prawa.

8.5. Jeżeli Kupujący nie chce, aby sklep internetowy dalej przetwarzał dane osobowe, musi zgłosić się do serwisu wsparcia. W takim przypadku Kupujący nie będzie mógł dalej korzystać z usług sklepu internetowego.

8.6. Kupujący jest odpowiedzialny za aktualizowanie swoich danych osobowych. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w związku z nieistotnością informacji o Kupującym lub niezgodnością z ich aktualnością.

9. Komunikaty informacyjne

9.1. Rejestrując się w Serwisie, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie przez Sklep Internetowy wiadomości informacyjnych od Sklepu Internetowego i jego partnerów działających na podstawie umowy ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem wiadomości SMS oraz poczty elektronicznej.

9.2. Kupujący ma w każdej chwili prawo odmówić otrzymywania takiej korespondencji poprzez zmianę odpowiednich ustawień w Koncie Osobistym.

10. Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie

10.1. Strona zawiera materiały, znaki towarowe, nazwy handlowe i inne prawnie chronione materiały, w tym między innymi teksty, zdjęcia, grafiki, muzykę i dźwięk.

10.2. Cała zawartość Witryny jest chroniona przez ustawodawstwo Ukrainy.

10.3. Kupujący nie ma prawa do korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie, takich jak: dokonywanie zmian, publikowanie, przekazywanie osobom trzecim, udział w sprzedaży lub cesji, tworzenie dokumentów wtórnych itp.

11. Inne warunki

11.1. Niniejsza umowa zawierana jest na terytorium Ukrainy i podlega prawu materialnemu Ukrainy.

11.2. Nieważność jakiejkolwiek klauzuli lub części niniejszej umowy nie prowadzi do nieważności całej umowy.

11.3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym rozwiązywane są w drodze negocjacji. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu Kupujący lub Sklep Internetowy mogą zwrócić się do sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.4. Sklep internetowy ma prawo do dokonywania zmian w treści niniejszej umowy według własnego uznania w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia Kupujących. Aktualna (aktualna) wersja umowy jest zawsze dostępna w Serwisie.

5. Procedura zamawiania

5.1. Kupujący samodzielnie składa Zamówienie w Serwisie, dodając wybrane Towary do wirtualnego koszyka i klikając przycisk „Złóż zamówienie”.

5.2. Tylko zarejestrowani kupujący mogą składać Zamówienie Towarów.

6. Procedura płatności

6.1. Kupujący dokonuje zakupu Towaru określonego w zamówieniu złożonym w Serwisie, a także płaci za usługi Sklepu internetowego na zasadach uzgodnionych przez strony w potwierdzonym przez Sklep zamówieniu Kupującego:

- na warunkach przedpłaty na konto sklepu internetowego podane w zamówieniu;

- W momencie odbioru Towaru w firmie kurierskiej.

6.2. Całkowity koszt Zamówienia, który obejmuje pełny koszt Towarów i usług Sklepu internetowego, jest równy kwocie do zapłaty i wskazanej w Serwisie w momencie rejestracji oraz w momencie składania Zamówienia.

Podmioty gospodarcze:

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Dostawca zobowiązuje się przekazać (dostarczyć) w wyznaczonym terminie (termin) drugiej stronie - Kupującemu towar (towar), a Kupujący zobowiązuje się odebrać określony towar (towar) i zapłacić za niego określoną kwotę pieniężną.

1.2. Umowa dostawy zostaje zawarta według uznania stron.

1.3. Przedmiotem dostawy są towary określone cechami ogólnymi, które Dostawca dostarcza na warunkach niniejszej Umowy.

2. PODSTAWA DOSTAW

2.1. Dostawa towaru odbywa się na warunkach EXW, CPT, FCA, DDP (Incoterms - 2010). Przy zamawianiu towaru strony ustalają warunki dostawy.

2.2. Wraz z towarem Dostawca musi dostarczyć Kupującemu dokumenty (faktury, dokument jakości itp.), które dotyczą towaru i podlegają przekazaniu wraz z towarem zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.

2.3. Własność dostarczonego towaru przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru do Przewoźnika na fakturze (jeżeli podstawą dostawy CPT lub FCA) lub z chwilą przyjęcia towaru do magazynu Dostawcy, jeżeli podstawą dostawy EXW (EX WORKS), FRANCO FACTORY.

3. ILOŚĆ I ZAKRES DOSTAWY

3.1 Całkowitą ilość towarów do dostarczenia, ich częściowy stosunek (asortyment, nazewnictwo) według rodzajów, rodzajów, rozmiarów określa list przewozowy (i/lub list przewozowy).

3.2 Ilość towarów, które mają być dostarczone w ramach niniejszej umowy, może być określona w jednostkach miary lub w wartościach pieniężnych.

4. WARUNKI I SPOSÓB DOSTAWY

4.1. Termin dostawy każdej przesyłki towaru wynosi 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto Dostawcy, podane w terminie i na warunkach pkt 8 niniejszej Umowy.

4.2. Asortyment, ilość towaru, cenę i koszt każdej przesyłki towaru ustalają strony listu przewozowego (listu przewozowego).

4.3. Dostawa towaru przez Dostawcę do Kupującego odbywa się na fakturze, w której strony wskazują nazwę dostarczonego towaru, ilość w jednostkach miary, uzgodnioną cenę towaru oraz całkowity koszt dostarczonego towaru. Podatek VAT jest naliczany od całkowitej wartości towarów według stawki określonej przez obowiązujące przepisy.

4.4. Terminem wskazanym przez Kupującego na fakturze za odbiór towaru jest data dostarczenia towaru przez Dostawcę.

4.5. Dostawca przekaże Kupującemu nie później niż trzy dni przed datą dostawy wystarczające powiadomienie o czasie i miejscu, kiedy i gdzie towary zostaną mu udostępnione. Wiadomość jest przekazywana telefonicznie, faksem lub w inny sposób.

4.6. Strony ustalają asortyment, ilość towaru, cenę i koszt przesyłki towaru poprzez przesłanie Kupującemu zgłoszenia do Dostawcy, w którym Kupujący wskazuje asortyment i ilość towaru/przesyłki. Dostawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia zamówienia, które wskazuje asortyment, ilość towaru, cenę oraz koszt przesyłki towaru, jaką może dostarczyć Dostawca. W potwierdzeniu zamówienia Dostawca wskazuje podstawę dostawy.

4.7. W każdym przypadku ostatecznym potwierdzeniem dostarczenia towaru przez Dostawcę według asortymentu, podgrup itp. jest faktura.

4.8. Dostawę przesyłki towaru uważa się za zrealizowaną przez Dostawcę w momencie przekazania przesyłki towaru Kupującemu (przewoźnik, pierwszy przewoźnik w przypadku przewozów mieszanych).

4.9. Strony Umowy uzgodniły i postanowiły, że zgodnie z art. 201 Kodeksu Podatkowego Ukrainy, Dostawca dostarcza fakturę podatkową w formie elektronicznej zgodnie z warunkami rejestracji w sposób przewidziany prawem, podpis elektroniczny osoby upoważnionej przez Dostawcę oraz rejestrację faktury podatkowej w Jednolitym Rejestr faktur podatkowych.

5. JAKOŚĆ DOSTARCZONYCH TOWARÓW I OPAKOWANIA TOWARÓW

5.1. Jakość dostarczanych towarów musi być zgodna z normami, warunkami technicznymi, inną dokumentacją techniczną określającą wymagania dotyczące ich jakości lub próbkami (normami).

5.2. W przypadku, gdy wskazana dokumentacja nie jest publikowana w publikacjach publicznych, jej kopie są dostarczane przez Dostawcę do kopii umowy Kupującego na jego żądanie, o ile są dostępne u Dostawcy.

5.3. Zgodność towaru z wymogami prawa jest potwierdzana w sposób i w sposób przewidziany przez prawo i inne przepisy.

5.4. Towar musi być dostarczony w pojemnikach i (lub) zapakowany w zwykły sposób pakowania, a w przypadku ich braku - w sposób zapewniający przechowywanie towaru w normalnych warunkach przechowywania i transportu, chyba że dodatkowe wymagania dotyczące pakowania partii towaru. Dostawca na własny koszt zapewnia opakowanie towaru potrzebnego do transportu (za wyjątkiem przypadków, gdy w tym obszarze handlu zwyczajowo dostarcza towar o takich samych właściwościach jak określono w umowie, bez opakowania). Pakowanie odbywa się w zakresie, w jakim okoliczności związane z transportem (np. środek transportu, miejsce przeznaczenia) zostały poinformowane Dostawcy przed zawarciem umowy dostawy. Opakowanie musi posiadać odpowiednią etykietę.

6. REKLAMACJE

6.1. W przypadku niezgodności towaru z wymaganiami jakościowymi po wysyłce towaru reklamacje dotyczące niezgodności z wymaganiami jakościowymi należy sporządzić, podpisać i wydrukować, (w razie potrzeby przesłać zdjęcia wykrytych wad dostarczonego towaru) przesłać do Dostawcy w ciągu 10 dni od wykrycia. W takim przypadku Kupujący musi udowodnić, że stwierdzone wady towaru powstały przed przekazaniem towaru przez Dostawcę. Jeżeli Dostawca zgodzi się z reklamacją, wadliwy produkt zostanie wymieniony na jakościowy.

6.2. Kupujący nie ma prawa do sprzedaży przesyłki z towarem, co do której zgłoszona jest reklamacja.

6.3. Strony postanawiają, że przy rozstrzyganiu wszelkich kwestii związanych z jakością dostarczanego towaru Strony kierują się przepisami Kodeksu Cywilnego Ukrainy oraz Kodeksu Handlowego Ukrainy.

7. CENA TOWARU I WYSOKOŚĆ UMOWY

7.1. Ceny dostarczanego towaru są dobrowolną sprzedażą i ustalane przez Dostawcę. Strony uznają, że ceny towarów obowiązują w dniu zawarcia niniejszej umowy i mogą zmieniać Dostawcę w zależności od wskaźników określających cenę towaru. Cena towaru wchodzącego w skład przesyłki jest ostatecznie uzgodniona i wskazana przez strony w liście przewozowym za dostarczenie przesyłki. Nie dopuszcza się zmiany ceny towaru ostatecznie uzgodnionej przez strony po jego dostarczeniu Kupującemu.

7.2. Na kwotę umowy składa się kwota wartości przesyłek towarów dostarczonych przez Dostawcę w okresie obowiązywania niniejszej umowy zgodnie z fakturami, które są integralną częścią niniejszej umowy.

7.3. Ceny ustalane są w walucie narodowej Ukrainy.

7.4. Dostawca ma prawo za zgodą Kupującego zmienić wykaz dostarczanych towarów i ich ceny, powiadamiając Kupującego w formie pisemnej oferty co najmniej 10 dni przed wprowadzeniem zmian.

8. PROCEDURA OBLICZEŃ

8.1. Kupujący płaci za zamówiony towar na warunkach 100% przedpłaty, płacąc za całą zamówioną partię towaru w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury przez Dostawcę.

8.2. Płatność dokonywana jest w wysokości pełnej wartości przesyłki towaru zamówionego przez Kupującego przelewem bezgotówkowym na rachunek bieżący Dostawcy, wskazany w szczegółach niniejszej umowy.

8.3. Płatności dokonuje Kupujący na podstawie niniejszej umowy oraz faktury wystawionej przez Dostawcę na wartość zamówionej partii towaru. Dokonując płatności Kupujący musi wskazać w wezwaniu do zapłaty numer i datę tej umowy, numer i datę na fakturze wystawionej przez Dostawcę na opłacenie przesyłki zamówionego przez Kupującego towaru. W zależności od uzgodnionej podstawy dostawy Kupujący zwraca również koszt transportu.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

9.1. Strona, która naruszyła obowiązek ekonomiczny określony w niniejszej umowie i / lub obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy, jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej stronie, której prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone.

9.2. Skład i wysokość odszkodowania strony ustalają zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Handlowym Ukrainy. Przy ustalaniu wysokości szkody brane są pod uwagę ceny ustalone przez Dostawcę za ten sam towar dostarczony Kupującemu w dniu zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego wobec winnego i będą ustalane na podstawie danych przekazanych przez dostawca. Jeżeli między zgłoszeniem reklamacji a jej dobrowolnym zaspokojeniem przez winnego upłynie więcej niż 10 dni, wysokość odszkodowania zostanie przeliczona na podstawie ceny ustalonej przez Dostawcę za ten sam towar dostarczony Kupującemu w ramach niniejszej umowy. sprawca.

9.3. Jeżeli roszczenie poszkodowanego nie zostanie zaspokojone dobrowolnie w terminie dwudziestu dni od daty roszczenia, przy ustalaniu uwzględnia się ceny ustalone przez Dostawcę za ten sam towar dostarczony Kupującemu w dniu wniesienia pozwu o windykację. wysokość odszkodowania. odszkodowanie pokrzywdzonemu przez winnego.

9.4. Strona, która naruszyła swoje zobowiązanie lub prawdopodobnie wie, że naruszy je w terminie, musi powiadomić drugą stronę nie później niż 3 (trzy) dni robocze. W przeciwnym razie strona ta jest pozbawiona prawa powoływania się na niepodjęcie przez drugą stronę działań zapobiegających szkodzie i żądania odpowiedniego obniżenia wysokości szkody.

9.5. Strona zobowiązania gospodarczego nie może być pozbawiona prawa do naprawienia szkody, chociażby została w odpowiednim czasie pouczona przez drugą stronę o ewentualnym niewykonaniu zobowiązania i swoim działaniem mogła zapobiec szkodom, a nie uczyniła tego w związku z tym podjęcie takich działań wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Straty są odzyskiwane w całości powyżej kar.

9.6. Straty są odzyskiwane w całości powyżej kar.

9.7. Za naruszenie zobowiązań pieniężnych wynikających z niniejszej umowy, winny płaci poszkodowanemu karę w wysokości podwójnej stopy dyskontowej NBU, która obowiązywała w momencie naruszenia przez winnego, od kwoty niespełnionego zobowiązania pieniężnego za każdego dnia naruszenia.

9.8. Za zwłokę w dostawie towaru Dostawca zapłaci Kupującemu karę w wysokości dwukrotności stawki dyskonta NBU obowiązującej w momencie naruszenia, od wartości zaległego towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie.

9.9. Za nieprawidłową rejestrację i spóźnioną rejestrację faktur VAT w Jednolitym Rejestrze Faktur Podatkowych (dalej – ERPN) odpowiedzialność za szkody materialne ponosi Dostawca w wysokości niezwróconej przez Kupującego z tego tytułu kwoty podatku od towarów i usług. Nieprawidłowa rejestracja i spóźniona rejestracja w rozumieniu tego paragrafu oznacza:

  • nieprawidłowa rejestracja - rejestracja faktur VAT z błędami arytmetycznymi i innymi błędami przez Dostawcę;
  • nieterminowa rejestracja faktur podatkowych – niezłożenie dokumentów do rejestracji faktur VAT w terminie określonym przepisami prawa.

9.10. Odmowa przez organ SFS rejestracji faktur VAT Dostawcy w ERPN z przyczyn innych niż określone w pkt. 9.9. nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności Dostawcy.

10. OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON (SIŁA WYŻSZA)

10.1. Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia siły wyższej, a mianowicie: wojny, działań wojennych, blokad, embarg, ograniczeń walutowych, zmian w ustawodawstwie strony w celu wypełnienia zobowiązań gospodarczych, które uniemożliwiają Stronie wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy , pożary, powodzie, inne klęski żywiołowe lub zjawiska naturalne i bezpośredni wpływ tych okoliczności na stronę, która musi spełnić obowiązek gospodarczy, Strona jest zwolniona ze swoich zobowiązań na czas trwania tych okoliczności. W przypadku, gdy okoliczności te trwają dłużej niż 90 dni, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę i nie ponosi odpowiedzialności za takie wypowiedzenie, pod warunkiem zawiadomienia drugiej Strony nie później niż 30 dni przed wypowiedzeniem. Dokument wydany przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ukrainy jest wystarczającym dowodem ważności tych okoliczności i terminu ważności.

11. OKRES UMOWY

11.1. Niniejsza Umowa od „01” lipca 2021 do „31” grudnia 2021. Wcześniejsze rozwiązanie umowy jest możliwe tylko w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy lub za zgodą Stron. W przypadku nieotrzymania pisemnych zastrzeżeń Stron na miesiąc przed wygaśnięciem Umowy, jej ważność zostaje przedłużona do 31 grudnia następnego roku.

11.2. Strona umowy, która uzna za konieczną zmianę lub rozwiązanie umowy, musi przesłać propozycje drugiej stronie umowy.

11.3. Strona umowy, która otrzymała propozycję zmiany lub rozwiązania umowy, w ciągu dwudziestu dni od otrzymania propozycji zawiadamia drugą stronę o wynikach jej rozpatrzenia.

11.4. Jeżeli strony nie uzgodniły zmiany (rozwiązania) umowy lub w przypadku nieotrzymania odpowiedzi w wyznaczonym terminie, uwzględniającym czas obiegu pocztowego, zainteresowanej stronie przysługuje prawo skierowania sporu na drogę sądową .

11.5. W przypadku zmiany lub rozwiązania umowy orzeczeniem sądu, umowę uważa się za zmienioną lub rozwiązaną z dniem wejścia w życie niniejszego orzeczenia, chyba że postanowieniem sądu wyznaczono inny termin wejścia w życie.

11.6. Wszystkie aneksy do umowy stanowią jej integralną część i mają taką samą moc prawną jak umowa, z zastrzeżeniem ich zatwierdzenia i podpisania przez Strony.

11.7. Nabywca zgadza się i zgadza się, że Dostawca ma prawo do gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, wykorzystywania danych Nabywcy, jego urzędników, pracowników itp., które są określone w niniejszej umowie i/lub stały się mu znane w trakcie jej realizacji, w tym dane osób odbierających Towar w imieniu Kupującego w sposób nie zabroniony przez obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. tworzenie i wykorzystywanie bazy danych osobowych „Kontrahenci”, w realizacji stosunków gospodarczych, prawnych, podatkowych, stosunków w dziedzina rachunkowości, statystyki itp.